Trắc nghiệm Sinh Học 9 Bài 35 (có đáp án) : Ưu thế lai

  • 1555 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Ưu thế lai là hiện tượng

Xem đáp án

Ưu thế lai là hiện tượng Con lai có sức sống cao hơn bố mẹ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa

Xem đáp án

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Khi thực hiện lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở thế hệ con lai:

Xem đáp án

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời lai F1.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Ưu thế lai biểu hiện như thế nào qua các thế hệ:

Xem đáp án

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời lai F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, còn sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Xem đáp án

Khi tự thụ phấn tỷ lệ KG dị hợp tử giảm, KG đồng hợp tử tăng qua các thế hệ → tỷ lệ KG đồng hợp tử lặn tăng → gây hại.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận