Trắc nghiệm Sinh Học 9 Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

  • 1921 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Môi trường là:

Xem đáp án

Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Các loại môi trường chủ yếu của sinh vật là

Xem đáp án

- Có 4 loại môi trường sống của sinh vật:

+ Môi trường nước: nước mặn, nước ngọt, nước lợ …

+ Môi trường trong đất: đất cát, đất sét, đất đá, sỏi … trong đó có sinh vật sống.

+ Môi trường đất – không khí (môi trường trên cạn): đất đồi núi, đất đồng bằng … bầu khí quyển bao quanh trái đất

+ Môi trường sinh vật: động vật, thực vật, con người … là nơi sống cho các sinh vật khác

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Môi trường sống của cây xanh là:

Xem đáp án

Cây xanh sống trong môi trường đất và nước.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Da người có thể là môi trường sống của:

Xem đáp án

Da người có thể là môi trường sống của chấy, rận, nấm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nhân tố sinh thái là .... tác động đến sinh vật

Xem đáp án

Nhân tố sinh thái là các yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận