Trắc nghiệm Sự nổi có đáp án (Thông hiểu)

  • 1467 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thả một quả cầu đặc bằng đồng vào 1 chậu đựng thủy ngân. Biết đồng có trọng lượng riêng 89000N/m3, thủy ngân có trọng lượng riêng là 136000N/m3. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Từ đầu bài, ta có trọng lượng riêng của viên bi đồng nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân

Ta có:

+ Trọng lượng: P = dvV

+ Lực đẩy Ác-si-mét: FA = dV

=> Ta suy ra P < FA → viên bi đồng nổi trên mặt thoáng của thủy ngân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khi vật nổi trên nước thì lực đẩy Ác-si-mét được tính như thế nào? Hãy chọn câu đúng

Xem đáp án

Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:

- Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét FA nhỏ hơn trọng lượng P: FA < P

- Vật nổi lên khi: FA > P

- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: FA = P

Mặt khác, ta có lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.V trong đó V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng (m3)

=> Khi vật nổi trên nước thì lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cùng một vật nổi trong hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2 như hình vẽ. Sự so sánh nào sau đây là đúng?

Cùng một vật nổi trong hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2 như hình vẽ. (ảnh 1)

Xem đáp án

Từ hình, ta thấy vật đó trong chất lỏng thứ hai chìm sâu hơn ở trong chất lỏng thứ nhất.

=> Lực đẩy Ác-si-mét ở trong chất lỏng thứ hai nhỏ hơn ở trong chất lỏng thứ nhất

FA2<FA1d2V2<d1V1

Ta có: V2 > V1

→d2 < d1

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hai vật A và B có cùng thể tích được nhúng ngập vào nước. Vật A chìm xuống đáy bình còn vật B lơ lửng trong nước. Gọi PA, FA là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật A; PB, FB là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật B. Các kết quả sau, kết quả nào sai?

Xem đáp án

Ta có:

+ Vật A chìm xuống đáy bình →FA < PA (1)

Vật B lơ lửng trong nước → FB = PB (2)

+ Vật A và B có cùng thể tích V

=> Lực đẩy Ác-si-mét của hai vật A và B bằng nhau FA=FB (3)

Từ (1), (2) và (3), ta suy ra: PB<PAFB=FA=PB<PA

=> Phương án D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hai vật A và B có cùng thể tích được nhúng ngập vào nước. Vật A chìm xuống đáy bình còn vật B lơ lửng trong nước. Gọi PA, FA là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật A; PB, FB là trọng lượng và lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật B. Các kết quả sau, kết quả nào đúng?

Xem đáp án

Ta có:

+ Vật A chìm xuống đáy bình →FA < PA (1)

Vật B lơ lửng trong nước → FB = PB (2)

+ Vật A và B có cùng thể tích V

=> Lực đẩy Ác-si-mét của hai vật A và B bằng nhau FA = FB (3)

Từ (1), (2) và (3), ta suy ra: PB<PAFB=FA=PB<PA

=> Phương án C đúng

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Huỳnh Kim Ngọc Bích

Bình luận


Bình luận