Reading - Becoming Independent

  • 3766 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Coping with loneliness is a very important skill of needed independent living skills for teens (1) _______ every teen has needed it. It doesn't matter (2)_______ they are going to college, starting a new (3) _______and moving into an apartment or getting married.  Leaving your childhood home and being on your own for the first time will cause some (4) _______of loneliness. Teens who know how to recognize loneliness as the temporary feeling it is, use their support system and work through their loneliness have learned a valuable life skill and they do just fine. Those who cannot get over their loneliness may make wrong (5) _______ about where and how to live or (6) _______ to live with. We should recognize that being alone does not mean being lonely. Being (7) _______with ourselves is part of having a healthy (8)_______. Reading, drawing, crafting and listening to music are activities that we can enjoy by ourselves without feeling lonely.               We should get involved in activities with our friends and activities we can help others. There are so many (9) _______ for us to connect with our family and friends, such as email, letter writing, online social networking, texting and (10) _______ phone calls.

Question 1:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: because: bởi vì                                              

so: vì vậy                               

although: mặc dù                                          

but: nhưng

Coping with loneliness is a very important skill of needed independent living skills for teens (1) _______ every teen has needed it.

Tạm dịch: Đối phó với sự cô đơn là một kỹ năng rất quan trọng của các kỹ năng sống độc lập cần thiết cho thanh thiếu niên bởi vì mỗi thiếu niên đều cần đến nó.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Coping with loneliness is a very important skill of needed independent living skills for teens (1) _______ every teen has needed it. It doesn't matter (2)_______ they are going to college, starting a new (3) _______and moving into an apartment or getting married.  Leaving your childhood home and being on your own for the first time will cause some (4) _______of loneliness. Teens who know how to recognize loneliness as the temporary feeling it is, use their support system and work through their loneliness have learned a valuable life skill and they do just fine. Those who cannot get over their loneliness may make wrong (5) _______ about where and how to live or (6) _______ to live with. We should recognize that being alone does not mean being lonely. Being (7) _______with ourselves is part of having a healthy (8)_______. Reading, drawing, crafting and listening to music are activities that we can enjoy by ourselves without feeling lonely.               We should get involved in activities with our friends and activities we can help others. There are so many (9) _______ for us to connect with our family and friends, such as email, letter writing, online social networking, texting and (10) _______ phone calls.

Question 2:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: how: như thế nào                                           

what: cái gì                

if: nếu                                                               

unless: nếu không

It doesn't matter (2)_______ they are going to college,…

Tạm dịch: Nó không quan trọng nếu họ đang đi học đại học,…

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Coping with loneliness is a very important skill of needed independent living skills for teens (1) _______ every teen has needed it. It doesn't matter (2)_______ they are going to college, starting a new (3) _______and moving into an apartment or getting married.  Leaving your childhood home and being on your own for the first time will cause some (4) _______of loneliness. Teens who know how to recognize loneliness as the temporary feeling it is, use their support system and work through their loneliness have learned a valuable life skill and they do just fine. Those who cannot get over their loneliness may make wrong (5) _______ about where and how to live or (6) _______ to live with. We should recognize that being alone does not mean being lonely. Being (7) _______with ourselves is part of having a healthy (8)_______. Reading, drawing, crafting and listening to music are activities that we can enjoy by ourselves without feeling lonely.               We should get involved in activities with our friends and activities we can help others. There are so many (9) _______ for us to connect with our family and friends, such as email, letter writing, online social networking, texting and (10) _______ phone calls.

Question 3:

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: work (n): sự làm việc                                     

job (n): công việc                               

employment (n): sự thuê mướn                     

problem (n): vấn đề

… starting a new (3) _______and moving into an apartment or getting married.  

Tạm dịch: bắt đầu một công việc mới và di chuyển vào một căn hộ hoặc kết hôn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Coping with loneliness is a very important skill of needed independent living skills for teens (1) _______ every teen has needed it. It doesn't matter (2)_______ they are going to college, starting a new (3) _______and moving into an apartment or getting married.  Leaving your childhood home and being on your own for the first time will cause some (4) _______of loneliness. Teens who know how to recognize loneliness as the temporary feeling it is, use their support system and work through their loneliness have learned a valuable life skill and they do just fine. Those who cannot get over their loneliness may make wrong (5) _______ about where and how to live or (6) _______ to live with. We should recognize that being alone does not mean being lonely. Being (7) _______with ourselves is part of having a healthy (8)_______. Reading, drawing, crafting and listening to music are activities that we can enjoy by ourselves without feeling lonely.               We should get involved in activities with our friends and activities we can help others. There are so many (9) _______ for us to connect with our family and friends, such as email, letter writing, online social networking, texting and (10) _______ phone calls.

Question 4:

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: position (n): vị trí                                           

situation (n): tình huống                    

amount (n): số lượng                                     

level (n): mức độ       

Leaving your childhood home and being on your own for the first time will cause some (4) _______of loneliness.

Tạm dịch: Rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu của bạn và lần đầu tiên trở thành của riêng bạn sẽ gây ra một mức độ cô độc.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Coping with loneliness is a very important skill of needed independent living skills for teens (1) _______ every teen has needed it. It doesn't matter (2)_______ they are going to college, starting a new (3) _______and moving into an apartment or getting married.  Leaving your childhood home and being on your own for the first time will cause some (4) _______of loneliness. Teens who know how to recognize loneliness as the temporary feeling it is, use their support system and work through their loneliness have learned a valuable life skill and they do just fine. Those who cannot get over their loneliness may make wrong (5) _______ about where and how to live or (6) _______ to live with. We should recognize that being alone does not mean being lonely. Being (7) _______with ourselves is part of having a healthy (8)_______. Reading, drawing, crafting and listening to music are activities that we can enjoy by ourselves without feeling lonely.               We should get involved in activities with our friends and activities we can help others. There are so many (9) _______ for us to connect with our family and friends, such as email, letter writing, online social networking, texting and (10) _______ phone calls.

Question 5:

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: decisions (n): quyết định                               

efforts (n): nỗ lực      

differences (n): sự khác nhau                        

fun (n): niềm vui

 

make decisions = decide : quyết định

Those who cannot get over their loneliness may make wrong (5) _______ about where and how to live ….

Tạm dịch: Những người không thể vượt qua sự cô đơn của họ có thể đưa ra quyết định sai về nơi và cách sống …

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận