Từ Vựng - Being Part Of Asean

  • 4825 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the best answer. The ASEAN Vision 2020 agrees on a shared vision of ASEAN, living in peace_______, and prosperity.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: stability (n): sự ổn định                     

regularity (n): tính quy tắc                

firmness (n): sự kiên quyết               

strength (n): sức mạnh

Tạm dịch: Tầm nhìn ASEAN 2020 đồng ý về tầm nhìn chung của ASEAN, sống trong sự ổn định hòa bình,và thịnh vượng.


Câu 2:

Choose the best answer. The right of every nation is to lead its national existence free from external_______.

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: involvement (n): sự liên quan           

prevention (n): sự ngăn chặn            

interference (n): sự can thiệp            

interruption (n): gián đoạn

Tạm dịch: Quyền của mỗi quốc gia dẫn đến việc sự tồn tại của các nước ấy không cần đến sự can thiệp từ bên ngoài.


Câu 3:

Viet Nam and other ASEAN members always desire that other countries, particularly the major powers, support the ASEAN Community’s ______, its principle of consensus and unity. (Former Prime Minister Nguyen Tan Dung)

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: role model (n): người tiêu biểu         

central function (n): chức năng trung tâm    

central role (n): vai trò trọng tâm     

middle role (n): vai trò trung gian

Tạm dịch: Việt Nam và các thành viên ASEAN khác luôn mong muốn các nước khác, đặc biệt là các cường quốc lớn, hỗ trợ vai trò trọng tâm của Cộng đồng ASEAN, nguyên tắc đồng thuận và thống nhất của nó. (Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng)


Câu 4:

Choose the best answer. A deeply connected  ________ will surely bring member countries and the region more practical benefits.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: bloc (n): khối (chính trị)                   

block (n): khối, tảng             

group (n): nhóm                                

team (n): đội

Tạm dịch: Một khối đoàn kết chắc chắn sẽ mang lại cho các nước thành viên và khu vực lợi ích thiết thực hơn.


Câu 5:

The ASEAN Schools Games focus on promoting ASEAN _______ in the youth through school sports

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: solidity (n): sự vững chắc                 

support (n): hỗ trợ                 

solidarity (n): đoàn kết                      

agreement (n): thỏa thuận

Tạm dịch: Các trường học ASEAN Games tập trung vào việc thúc đẩy sự đoàn kết ASEAN  trong giới trẻ thông qua các môn thể thao của trường.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hung

Bình luận


Bình luận

nga dinh
20:44 - 06/04/2023

........