Từ Vựng – Global Warming

  • 9905 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Choose the best answer. A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing ______.

Xem đáp án

Đáp án: C

temperature (n): nhiệt độ                  

water (n): nước         

sea level (n): mực nước biển             

pollution (n): sự ô nhiễm

=> A strong greenhouse effect will warm the oceans and partially melt glaciers, increasing sea level.

Tạm dịch: Hiệu ứng nhà kính mạnh sẽ làm các đại dương nóng lên và làm tan chảy một phần sông băng, khiến cho mực nước biển tăng.


Câu 2:

Choose the best answer. Ocean water also will expand if it warms, _______further to sea level rise.

Xem đáp án

Đáp án: D

get (v): có                                   

make(v): tạo ra     

lead to (v): dẫn đến...( "lead" phải đi liền với "to", không có tính từ so sánh ở giữa)                        

contributing (further) to (v): đóng góp nhiều hơn vào...

=> Ocean water also will expand if it warms, contributing further to sea level rise.

Tạm dịch: Nước biển cũng sẽ dâng lên nếu trái đất nóng lên, góp phần làm tăng mực nước biển.


Câu 3:

Choose the best answer. The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased ______ of greenhouse gases.

Xem đáp án

Đáp án: A

concentration (n): nồng độ                       

attention (n): chú ý                

loss (n): sự mất đi                                         

collection (n): thu thập

=> The clearing of land for agriculture, industry, and other human activities have increased concentrations of greenhouse gases.

Tạm dịch: Việc khai hoang đất để phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và các hoạt động khác của con người đã làm gia tăng nồng độ khí nhà kính.


Câu 4:

Choose the best answer. Conjunctivitis caused by the common cold is very __________ and can spread rapidly between people.

Xem đáp án

Đáp án: D

polluted (adj): ô nhiễm         

heat-related (adj): liên quan đến nhiệt                      

hot (adj): nóng

infectious (adj): truyền nhiễm

=> Conjunctivitis caused by the common cold is very infectious and can spread rapidly between people.

Tạm dịch: Viêm kết mạc do cảm lạnh thông thường rất dễ lây và có thể lây lan nhanh chóng giữa mọi người.


Câu 5:

Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions. Environmental groups want a substantial reduction in the emission of greenhouse gases.

Xem đáp án

Đáp án: A

emission (n): sự phát thải

release (n): sự thải ra

import (n): sự nhập khẩu                  

export (n): sự xuất khẩu

charge (n): sự cáo buộc

=> release = emission

Tạm dịch: Các tổ chức về môi trường muốn giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Anh Vu Truong

4

2 năm trước

45. Nguyễn Tuấn Đạt

L

1 năm trước

Long

Bình luận


Bình luận