Reaing- Cities Of The Future

  • 3514 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Silicon Valley is (1) _______ to hundreds of technology companies, so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself (2) _______ a smart city. San Jose and Intel will work (3) _______ to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth, and improve (4) _______ which it launched in 2007. Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental (5) _______. To achieve this (6) _______, Intel will work with the city to track real-time data on air quality, noise pollution, traffic flow, and other environmental and (7) _______concerns which it will then use to encourage (8) _______to reduce emissions by using public transportation or bicycles to get to work or school. Smart cities may sound like something of the distant future (9)_______ many people thought the same thing about smartphones and smart homes. Up to now, over 70 percent of American adults have owned a smartphone and 1.9 billion smart home devices have been installed.   If smart cities are (10) _______like these other smart innovations, we will see them appear in our communities sooner rather than later.

Question 1:

Xem đáp án

Đáp án:

home (n): tổ ấm, mái nhà

house (n): ngôi nhà                

shelter (n): chỗ ở, ẩn náu

housing (n): nơi ăn chỗ ở

=> Silicon Valley is home to hundreds of technology companies,…

Tạm dịch: Thung lũng Silicon là ngôi nhà của hàng trăm công ty công nghệ,…

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Silicon Valley is (1) _______ to hundreds of technology companies, so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself (2) _______ a smart city. San Jose and Intel will work (3) _______ to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth, and improve (4) _______ which it launched in 2007. Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental (5) _______. To achieve this (6) _______, Intel will work with the city to track real-time data on air quality, noise pollution, traffic flow, and other environmental and (7) _______concerns which it will then use to encourage (8) _______to reduce emissions by using public transportation or bicycles to get to work or school. Smart cities may sound like something of the distant future (9)_______ many people thought the same thing about smartphones and smart homes. Up to now, over 70 percent of American adults have owned a smartphone and 1.9 billion smart home devices have been installed.   If smart cities are (10) _______like these other smart innovations, we will see them appear in our communities sooner rather than later.

Question 2:

Xem đáp án

Đáp án:

transform sth into sth: chuyển cái gì thành cái gì

=> so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself into a smart city.

Tạm dịch: do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi San Jose hợp tác với gã khổng lồ công nghệ Intel để biến mình thành một thành phố thông minh.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Silicon Valley is (1) _______ to hundreds of technology companies, so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself (2) _______ a smart city. San Jose and Intel will work (3) _______ to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth, and improve (4) _______ which it launched in 2007. Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental (5) _______. To achieve this (6) _______, Intel will work with the city to track real-time data on air quality, noise pollution, traffic flow, and other environmental and (7) _______concerns which it will then use to encourage (8) _______to reduce emissions by using public transportation or bicycles to get to work or school. Smart cities may sound like something of the distant future (9)_______ many people thought the same thing about smartphones and smart homes. Up to now, over 70 percent of American adults have owned a smartphone and 1.9 billion smart home devices have been installed.   If smart cities are (10) _______like these other smart innovations, we will see them appear in our communities sooner rather than later.

Question 3:

Xem đáp án

Đáp án:

each other: lẫn nhau

together: cùng nhau               

one another: 1 cái khác

themselves: chính họ

San Jose and Intel will work together to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth,…

Tạm dịch: San Jose và Intel sẽ hợp tác để tiếp tục sáng kiến ​​Tầm nhìn Xanh của thành phố - kế hoạch 15 năm cho tăng trưởng kinh tế, …

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Silicon Valley is (1) _______ to hundreds of technology companies, so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself (2) _______ a smart city. San Jose and Intel will work (3) _______ to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth, and improve (4) _______ which it launched in 2007. Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental (5) _______. To achieve this (6) _______, Intel will work with the city to track real-time data on air quality, noise pollution, traffic flow, and other environmental and (7) _______concerns which it will then use to encourage (8) _______to reduce emissions by using public transportation or bicycles to get to work or school. Smart cities may sound like something of the distant future (9)_______ many people thought the same thing about smartphones and smart homes. Up to now, over 70 percent of American adults have owned a smartphone and 1.9 billion smart home devices have been installed.   If smart cities are (10) _______like these other smart innovations, we will see them appear in our communities sooner rather than later.

Question 4:

Xem đáp án

Đáp án:

love life: cuộc sống tình yêu

a good life: 1 cuộc sống tốt               

the life of quality: cuộc sống của chất lượng 

quality of life: chất lượng cuộc sống

=> and improve quality of life which it launched in 2007.

Tạm dịch: nâng cao chất lượng cuộc sống mà nó đã ra mắt vào năm 2007.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Silicon Valley is (1) _______ to hundreds of technology companies, so it comes as no surprise that San Jose has partnered with technological giant Intel to transform itself (2) _______ a smart city. San Jose and Intel will work (3) _______ to further the city's Green Vision initiative - a 15-year plan for economic growth, and improve (4) _______ which it launched in 2007. Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental (5) _______. To achieve this (6) _______, Intel will work with the city to track real-time data on air quality, noise pollution, traffic flow, and other environmental and (7) _______concerns which it will then use to encourage (8) _______to reduce emissions by using public transportation or bicycles to get to work or school. Smart cities may sound like something of the distant future (9)_______ many people thought the same thing about smartphones and smart homes. Up to now, over 70 percent of American adults have owned a smartphone and 1.9 billion smart home devices have been installed.   If smart cities are (10) _______like these other smart innovations, we will see them appear in our communities sooner rather than later.

Question 6:

Xem đáp án

Đáp án:

sustain (v): duy trì

sustainable (adj): có thể duy trì được

sustainably (adv): mang tính duy trì

sustainability (n): tính bền vững

Chỗ cần điền đứng trước tính từ nên cần 1 danh từ

=> Intel expects to help San Jose create 25,000 clean-tech jobs, drive economic growth, and improve the city's environmental sustainability.

Tạm dịch: Intel hy vọng sẽ giúp San Jose tạo ra 25.000 việc làm công nghệ sạch, tăng trưởng và cải thiện tính bền vững về môi trường của thành phố

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lee Lee

Bình luận


Bình luận