Vocabulary and Grammar

  • 1524 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Co Loa was the capital of Early Ngo Dynasty, ___________ in fact it only existed with the proper function of a capital in 6 years under Ngo Quyen’s reign.

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: but nối 2 vế câu tương phản về nghĩa

Dịch: Thành Cổ Loa là thủ đô của triều đại Ngô Quyền, nhưng trên thực tế nó chỉ tồn tại đúng với chức năng của một thủ đô trong vòng 6 năm dưới trướng Ngô Quyền


Câu 2:

She specializes in _______ novels set in eighteenth-century England.

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: historical: thuộc về lịch sử

Historic: cổ kính

Dịch: Cô ấy Cuyên về các tiểu thuyết lịch sử ở nước Anh thế kỷ 18


Câu 3:

Hung Kings Temple was constructed to ____________ their contribution to found our country.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: memorize: tưởng nhớ

Dịch: Đền Hùng được xây dựng để tưởng nhớ công lao dựng nước của các vị vua Hùng


Câu 4:

Excuse me, what is the ________ fee to enter the Independence Palace?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: admission fee: vé vào cửa

Dịch: Xin lỗi cho hỏi giá vé vào cửa của Dinh độc lập là bao nhiêu?


Câu 5:

Your watch is _______ mine. Yours is 300 dollars and mine is 200 dollars only.

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: be more + adj + than

Dịch: Đồng hồ của bạn đắt hơn của mình. Của cậu 300 Đô còn của tớ có 200 Đô thôi


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận