Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương có đáp án

  • 820 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong tình huống trên ta cần so sánh hai phân số

Sau bài học này sẽ giúp chúng ta so sánh hai phân số trên.

Xem đáp án

Trong tình huống trên ta cần so sánh hai phân số 34 và 56

Sau bài học này sẽ giúp chúng ta so sánh hai phân số trên.

Trong tình huống trên ta cần so sánh hai phân số


Câu 2:

Em thực hiện các yêu cầu sau để quy đồng mẫu hai phân số 56 và 74

- Tìm bội chung nhỏ nhất của hai mẫu số.

- Viết hai phân số mới bằng hai phân số đã cho và có mẫu là số vừa tìm được.

Xem đáp án

+) Phân tích các số 6 và 4 ra thừa số nguyên tố, ta được:

 6 = 2. 3;         4 = 22

+) Ta thấy thừa số chung là 2; thừa số riêng là 3

+) Số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 1

Khi đó BCNN(6; 4) = 23.3 = 12

Ta chọn mẫu chung của hai phân số là 12.

Ta có: 56=5.26.2=1012 (tính chất cơ bản của phân số)

74=7.34.3=2112 (tính chất cơ bản của phân số)


Câu 3:

Tương tự HĐ1, em hãy quy đồng mẫu hai phân số -35 và -12

Xem đáp án

+) Phân tích các số 5 và 2 ra thừa số nguyên tố, ta được:

 5 = 5;    2 = 2

+) Ta thấy không có thừa số chung; thừa số riêng là 2 và 5

+) Số mũ lớn nhất của 2 là 1, số mũ lớn nhất của 5 là 1

Khi đó BCNN(5, 2) = 2. 5 = 10

Ta chọn mẫu chung của hai phân số là 10.

Ta có: -35=-3.25.2=-610 (tính chất cơ bản của phân số)

-12=-1.52.5=-510 (tính chất cơ bản của phân số)


Câu 4:

Quy đồng mẫu các phân số: -34; 52; 23

Xem đáp án

+) Ta có: 4 = 22; 9 = 32; 3 = 3. Do đó BCNN(4; 9; 3) = 22.32 = 4.9 = 36

+) Tìm thừa số phụ: 36: 4 = 9; 36: 9 = 4 và 36: 3 = 12

+) Ta có:-34=-3.94.9=-273659=5.49.4=203623=2.123.12=2436


Câu 5:

Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu (tử và mẫu đều dương), rồi so sánh hai phân số 711 và 911

Xem đáp án

+) Quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu (tử và mẫu đều dương) thì phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

+) Vì 7 < 9 nên 711<911


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Gia Huy-7A
16:05 - 10/02/2022

phải