Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số có đáp án

  • 706 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm ƯCLN(18, 60)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phân tích 18; 60 ra thừa số nguyên tố ta được:

18 = 2.32

60 = 22.3.5

Ta thấy 2 và 3 là các thừa số nguyên tố chung của 18 và 60. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 1, số mũ nhỏ nhất của 3 là 1 nên:

ƯCLN(18, 60) = 2.3 = 6.


Câu 2:

Gọi a là ƯCLN của 56 và 140, b là ƯCLN của 28 và 14. Giá trị a.b là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phân tích 56; 140 ra thừa số nguyên tố ta được:

56 = 23.7

140 = 22.5.7

Ta thấy 2 và 7 là các thừa số nguyên tố chung của 56 và 140. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2, số mũ nhỏ nhất của 7 là 1 nên:

ƯCLN(56, 140) = 22.7 = 28 nên a = 28

Vì 28 chia hết cho 14 nên ƯCLN(28, 14) = 14 nên b = 14

a.b = 28.14 = 392


Câu 3:

Tìm ƯCLN của 15; 45 và 225?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Ta thấy: 45 chia hết cho 15; 225 chia hết cho 15 nên ƯCLN của 15; 45; 225 là 15.


Câu 4:

ƯCLN của a và b là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong các số đã cho, nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy.


Câu 5:

Cho a = 32.5.7 và b = 24.3.7. Tìm ƯCLN của a và b?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

a = 32.5.7 = 25.5.7

b = 24.3.7 = 23.3.3.7 = 23.32.7

Ta thấy 2 và 7 là các thừa số nguyên tố chung của a và b. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 3, số mũ nhỏ nhất của 7 là 1 nên:

ƯCLN(a, b) = 23.7 = 8.7


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận