Trắc nghiệm Toán 6 KNTT Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên có đáp án (Phần 2)

  • 398 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính giá trị của lũy thừa 26  , ta được

Xem đáp án

Ta có  26=2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cơ số và số mũ của  20192020 lần lượt là:

Xem đáp án

20192020 có cơ số là 2019 và số mũ là 2020.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Viết tích a4.a6  dưới dạng một lũy thừa ta được

Xem đáp án

Ta có  a4.a6=a4+6=a10

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Lũy thừa nào dưới đây biểu diễn thương  178:173

Xem đáp án

Ta có 178:173=1783=175

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

+ Ta có 52.53.54=52+3+4=59 nên A sai

+ 52.53:54=52+34=51=5  nên B đúng

+ 53:5=531=52;51=5  nên C, D sai

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận