Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ có đáp án

  • 1449 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính \[\frac{4}{5} + \frac{{ - 3}}{5}\] bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[\frac{4}{5} + \frac{{ - 3}}{5}\] = \(\frac{{4 + \left( { - 3} \right)}}{5}\) = \(\frac{1}{5}\)


Câu 2:

Kết quả của phép tính \[\frac{2}{9} \cdot \left( { - 1,5} \right)\] bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\[\frac{2}{9} \cdot \left( { - 1,5} \right)\] = \[\frac{2}{9} \cdot \frac{{ - 3}}{2}\] = \(\frac{{ - 1}}{3}\)


Câu 3:

Kết quả của phép tính \[\frac{4}{7} - 0,625\] bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\[\frac{4}{7} - 0,625\] = \[\frac{4}{7} - \frac{{625}}{{1000}}\] = \[\frac{4}{7} - \frac{5}{8}\] = \(\frac{{32}}{{56}} - \frac{{35}}{{56}}\) = \(\frac{{ - 3}}{{56}}\).


Câu 4:

Kết quả của phép tính \[ - 3\frac{9}{{11}}:\frac{8}{{22}}\] bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

\[ - 3\frac{9}{{11}}:\frac{8}{{22}}\] = \[\frac{{ - 40}}{{11}} \cdot \frac{{22}}{8}\] = − 5.2 = − 10


Câu 5:

Giá trị của biểu thức \(\frac{3}{5} - \left( {\frac{1}{2} - \frac{2}{5}} \right)\) là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

\(\frac{3}{5} - \left( {\frac{1}{2} - \frac{2}{5}} \right)\) = \(\frac{3}{5} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5}\) = \(\left( {\frac{3}{5} + \frac{2}{5}} \right) - \frac{1}{2}\) = \(1 - \frac{1}{2}\) = \(\frac{1}{2}\)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngọc Minh
22:15 - 18/07/2022

tại sao 33+9 lại bằng 40 được?

Hưng Vũ Thành
21:51 - 22/09/2022

1+1=

Hưng Vũ Thành
21:51 - 22/09/2022

ngu nguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Khuyen Nguyenthi
21:41 - 27/09/2022

33+9 =40???