Dạng 1: Tìm giá trị tuyệt đối của một số thực có đáp án

  • 1124 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm |-4|; |11,2|; |3| .

Xem đáp án

Ta có: |-4| = -(-4) = 4;

|11,2| = 11,2; 3=3.


Câu 2:

Cho x = -1. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

A = 9 + |x|;             B = -11 + |x|;                   C = |2 + x| + 1.

Xem đáp án

A = 9 + |x| = 9 + |-1| = 9 + 1 = 10;

B = -11 + |x| = -11 + |-1| = -11 + 1 = -10;

C = |2 + x| + 1 = | 2 + ( -1)| + 1 = |1| + 1 = 1 + 1 = 2.

Vậy giá trị của các biểu thức: A = 10; B = -10; C = 2.


Câu 3:

Tính |-1|.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có |-1| = -(-1) = 1.


Câu 4:

Tính 2 .

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: |2|=(2)=2 .


Câu 5:

Cho x = -12. Tính |x + 2|.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Với x = -12, ta có:

|x + 2| = |-12 + 2| = | -10| = -(-10) = 10.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận