Dạng 1: Các bài toán liên quan diện tích xung quanh, tổng diện tích các mặt và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương có đáp án

  • 797 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính diện tích xung quanh, diện tích các mặt và thể tích của hình lập phương có cạnh 3 cm.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

S = 3 . 3 = 9 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Sxq = 9 . 4 = 36 (cm2)

Tổng diện tích các mặt của hình lập phương đó là:

Stp = 9 . 6 = 54 (cm2)

Thể tích của hình lập phương đó là:

V = 33 = 27 (cm3)

Vậy thể tích của hình lập phương đó là 27 cm3.


Câu 2:

Cho hình hộp chữ nhật, mặt đáy có chiều dài bằng 6cm, chiều rộng bằng 3 cm và chiều cao bằng 9 cm. Tính diện tích xung quanh, tổng diện tích các mặt và thể tích của hình hộp chữ nhật đó.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Theo bài ra ta có, chiều dài bằng a = 6 cm, chiều rộng bằng b = 3 cm, chiều cao bằng h = 9 cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2 . (a + b) . h = 2 . (6 + 3) . 9 = 162 (cm2)

Tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2Sd = 162 + 2 . 6 . 3 = 198 (cm2)

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 

V = abh = 162 (cm3).


Câu 3:

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

2 . 10 . (20 + 7) = 540 (m2)

Vậy chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ.

Media VietJack

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Đổi 2,5 dm = 25 cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2 . (36 + 19) . 25 = 2 750 (cm2)

Vậy chọn đáp án A.


Câu 5:

Hình hộp chữ nhật có chiều dài 23 dm, chiều rộng 1,6 m và chiều cao 11,5 dm. Tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Đổi 1,6 m = 16 dm.

Tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 2 . (23 + 16) . 11,5 + 2 . 23 . 16 = 1 633 (dm2)

Vậy tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật là 1 633 dm2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận