Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song (Nhận biết) có đáp án

  • 806 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tiên đề Eucid: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Do đó A là khẳng định đúng.


Câu 2:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau ( tính chất hai đường thẳng song song).


Câu 3:

Cho hình vẽ. Biết a // b và A4^= 110°. Tính B4^.

Cho hình vẽ. Biết a /song song b và góc A4 = 110 độ. Tính góc B4. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

A4^ B4^ là hai góc đồng vị mà a // b nên A4^= B4^= 110° ( tính chất hai đường thẳng song song ).


Câu 4:

Cho hình vẽ. Biết a // b và A1^= 70°. Tính B3^.

Cho hình vẽ. Biết a song song b và góc A1= 70°. Tính góc B3. (ảnh 1)

 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

A1^ B3^ là hai góc so le trong mà a // b nên A1^= B3^= 70° ( tính chất hai đường thẳng song song ).


Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tiên đề Euclid: Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có duy nhất một đường thẳng song song với a. Khẳng định D sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận