Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 20. Tỉ lệ thức có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 1507 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng. Nếu ab = cd thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo tính chất của tỉ lệ thức ta có: nếu ab = cd thì ad = bc.

Do đó đáp án đúng là A.


Câu 2:

Chọn câu sai. Nếu ad = bc ( với a, b, c, d ≠ 0 ) thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo tính chất tỉ lệ thức: Nếu ad = bc ( với a, b, c, d ≠ 0 ) thì ta có các tỉ lệ thức

ab = cd; ac = bd; db = ca; dc = ba. Vậy khẳng định sai là D.


Câu 3:

Từ đẳng thức 2.6 = 3.4 ta có thể suy ra những tỉ lệ thức nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nếu ad = bc ( với a, b, c, d ≠ 0 ) thì ta có các tỉ lệ thức

ab = cd; ac = bd; db = ca; dc = ba.

Như vật nếu 2.6 = 3.4 thì ta có các tỉ lệ thức

23 = 46; 24 = 36; 63 = 42; 32 = 64.

Vậy A, B, C đều đúng. Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cặp tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ab = cd ⇔ ad = bc ( b, d khác 0 )

Xét hai tỉ số -13 và -2163 có –1.63 = –21.3 = 63 nên -13 = 2163. Đáp án A đúng.

Xét hai tỉ số 43 và 32 có 4.2 ≠ 3.3 nên hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức.

Xét hai tỉ số 46 và 32 có 4.2 ≠ 3.6 nên hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức.

Xét hai tỉ số 13 và -13 có 1.3 ≠ –1.3 nên hai tỉ số này không lập được tỉ lệ thức.

Vậy đáp án A đúng.


Câu 5:

Cho x5 = y7. Tính xy ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức ab = cd ⇔ ad = bc

ac = bd

Tương tự: x5 = y7 ⇒ xy = 57.

Chọn đáp án A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

đoàn tuấn kiệt

Bình luận


Bình luận