Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 21. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 1133 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

ab = cd = a+cb+d. Khẳng định A đúng.

ab = cd = acbd = (ac)(bd) = cadb. Khẳng định C và D đúng.

Vậy khẳng định B sai.


Câu 2:

Chọn câu đúng. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

ab = cd = a+cb+d. Khẳng định D đúng.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 3:

Chọn câu đúng. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: ab = cd = ef = a+c+eb+d+f.

Khẳng định A đúng. Chọn đáp án A.


Câu 4:

Chọn câu sai. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: ab = cd = ef = a+c+eb+d+f = a+ceb+df = ac+ebd+f

Như vậy khẳng định D sai. Chọn đáp án D.


Câu 5:

Chọn câu sai. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

x2 = y3 = z4 = x+y+z2+3+4 = x+y+z9. Khẳng định A đúng.

x2 = y3 = z4 = xy+z23+4 = xy+z3. Khẳng định B sai. Khẳng định C đúng.

x2 = y3 = z4 = x+yz2+34 = x+yz1. Khẳng định D đúng.

Vậy chọn đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận