Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 25. Đa thức một biến có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 1107 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hệ số và bậc của đơn thức 3x2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đơn thức 3x2 có hệ số là 3 và có bậc là 2.


Câu 2:

Bậc của đơn thức 0 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 0 là đơn thức không có bậc.


Câu 3:

Khi nhân một đơn thức bậc 3 với một đơn thức bậc 1, ta được đơn thức bậc:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ví dụ của đơn thức bậc 3: x3.

Ví dụ của đơn thức bậc 1: x.

Khi đó ta có x3.x = x4 là một đơn thức bậc 4.


Câu 4:

Các hạng tử của đa thức B = 3x2 + 2x + 1 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

 Các hạng tử của đa thức B = 3x2 + 2x + 1 là: 3x2; 2x; 1.

Vậy ta chọn đáp án C.


Câu 5:

Sắp xếp đa thức E = 2x2 + 4x3 + x4 + 2 theo lũy thừa giảm dần:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đa thức E = 2x2 + 4x3 + x4 + 2 được sắp xếp theo lũy thừa giảm dần là:

E = x4 + 4x3 + 2x2 + 2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận