Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 27. Phép nhân đa thức một biến có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 946 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tính 2x2 . 3x3:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

2x2.3x3

= (2.3).x2+3

= 6x5.


Câu 2:

Bậc cao nhất của đa thức f(x) = 3x(x2 – 2x + 2) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: f(x) = 3x(x2 – 2x + 2) = 3x.x2 – 3x.2x + 3x.2 = 3x3 – 6x2 + 6x.

Vậy bậc cao nhất của đa thức f(x) là 3.


Câu 3:

Ta có phép tính sau:

×+2x2+3x+1x+12x2+3x+12xm+3x2+x2xm+5x2+4x+1

Giá trị đúng của m là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

×+2x2+3x+1x+12x2+3x+12x3+3x2+x2x3+5x24x+1

Suy ra m = 3.


Câu 4:

Ta có phép tính sau:

+×                       5x2+3x+4x2+2x+15x2+3x+410x3+6x2+8x5x4+3x3+4x25x4+ax3+bx2+11x+4

Giá trị đúng của a và b lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

+×                       5x2+3x+4x2+2x+15x2+3x+410x3+6x2+8x5x4+3x3+4x25x4+13x3+15x2+11x+4

Vậy a = 13; b = 15.


Câu 5:

Phép nhân đa thức có những tính chất sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là:D  

Phép nhân đa thức có những tính chất sau:

+) Giao hoán:   A. B = B. A;

+) Kết hợp (A. B) . C = A. B + B . C;

+) Phân phối A. (B + C) = A. B + A. C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận