Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 28. Phép chia đa thức một biến có đáp án (Phần 2) (Nhận biết)

  • 876 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

12x2 : 3x bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

12x2 : 3x = (12 : 3) . (x2 : x) = 4x

Câu 2:

Với x ≠ 0 thì thương hai lũy thừa của x cùng bậc bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Goi a là số mũ của x.

Khi đó thương hai lũy thừa của x cùng bậc là:

xa : xa = xa – a = x0 = 1.


Câu 3:

Cho A = 5x3 – x2 + x; B = 2x. Thương của phép chia đa thức A cho đa thức B là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A : B = (5x3 – x2 + x) : 2x = 5x3 : 2x – x2 : 2x  + x : 2x = 2,5x2 – 0,5x + 0,5

Vậy ta có thương của phép chia A : B là: 2,5x2 – 0,5x + 0,5.


Câu 4:

Cho biết đa thức A có chia hết cho đa thức B không? Nếu không tìm dư trong phép chia A cho B. Biết A = 2x5 + 3x2 + 4 và B = 2x

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có phép tính:

2x5+3x2+42x53x2+43x24x2x4+3x

Vậy trong phép chia này ta tìm được thương là 2x4 + 3x và dư là 4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận