Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài ôn tập cuối chương 1 (Nhận biết) có đáp án

  • 819 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho x+27=54. Tìm x.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

x+27=54 

x=5427

x=5.72.44.7

x=2728


Câu 2:

Kết quả của phép tính – 2,3 : 65là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

2,3:65=2310:65=2310.56=23.52.5.6=2312.


Câu 3:

Số nào dưới đây không phải là số hữu tỉ ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số ab với a,b ℤ; b 0.

30 không phải số hữu tỉ vì mẫu bằng 0.


Câu 4:

Cho biểu thức S = (0,5 – 1,5) – 2 0210. Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị biểu thức S:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là B

Ta có: S = (0,5 – 1,5) – 2 0210

= ( – 1) – 1 (thực hiện phép tính trong ngoặc và lũy thừa)

= – 2.

Do đó S < 0.

Vậy đáp án đúng là B.


Câu 5:

Số đối của số hữu tỉ 35 :

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số đối của số hữu tỉ 35 -35.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận