Trắc nghiệm Vật Lí 8 bài 19 (có đáp án) Các chất được cấu tạo như thế nào? (phần 2)

  • 2496 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Các chất được cấu tạo từ:

Xem đáp án

Đáp án B

Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.


Câu 3:

…. được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử. Chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ riêng biệt gọi là các nguyên tử, phân tử.


Câu 4:

Chọn phát biểu sai?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C – đúng

D – sai vì: Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách     


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

A – đúng

B – sai vì: Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất.

C – sai vì: Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

D – sai vì: Các chất được cấu tạo bởi các hạt nhỏ riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận