Trắc nghiệm Vật Lí 8 Bài 26: (có đáp án) Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (phần 2)

  • 1500 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau. Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hoả, năng suất toả nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ như sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn ầu hoả, năng suất toả nhiệt của (ảnh 1)

=> Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ là: Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô


Câu 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau. Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, khí đốt, than bùn, xăng, năng suất toả nhiệt của chúng được xếp từ từ lớn đến nhỏ như sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, khí đốt, than bùn xăng, năng suất toả nhiệt (ảnh 1)

=> Trong các chất có thể làm chất đốt như: củi khô, than đá, than bùn, dầu hỏa, năng suất tỏa nhiệt của chúng được xếp từ lớn đến nhỏ là: Dầu hỏa, than đá, than bùn, củi khô


Câu 3:

Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất toả nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Mệnh đề đúng là: “Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu”


Câu 4:

Năng suất toả nhiệt của …………..

Xem đáp án

Đáp án B

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu


Câu 5:

Dùng một bếp củi đun nước thì thấy sau một thời gian nồi và nước nóng lên. Vật nào có năng suất toả nhiệt?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong các vật trên, vật có năng suất tỏa nhiệt là củi bị đốt cháy, do củi là nhiên liệu còn nước và nồi không phải là nhiên liệu nên không có năng suất tỏa nhiệt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận