Câu hỏi:

08/01/2021 265

1. Viết 47 phút dưới dạng phân số với đơn vị là giờ.

2. Viết 47 dm2 dưới dạng phân số với đơn vị là mét vuông.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. 47 phút = 4760 giờ (vì 1 giờ = 60 phút).

2. 47 dm2 = 47100 m2 (vì 1 m² = 100 dm² ).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x biết x9=4x

Xem đáp án » 09/01/2021 712

Câu 2:

Tìm x, biết

1. 1230=x10

2. x34=1520

Xem đáp án » 09/01/2021 477

Câu 3:

Cho biểu thức M = 6n-3 với n.

1. Có bao nhiêu giá trị của n để M không phải là phân số?

2. Có bao nhiêu giá trị của n để M là phân số có giá trị nguyên?

Xem đáp án » 08/01/2021 390

Câu 4:

Phần tô đậm trong các hình dưới đây biểu diễn phân số nào?

Xem đáp án » 08/01/2021 337

Câu 5:

Cho biết x4=15206y=186 trong đó x,  y. Tìm phân số xy.

Xem đáp án » 09/01/2021 274

Câu 6:

Cho biểu thức A = 5n+1 với n.

1. Để A là phân số thì n phải có điều kiện gì?

2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của n để giá trị của A là một số nguyên.

Xem đáp án » 08/01/2021 268

Bình luận


Bình luận