Câu hỏi:

18/06/2019 6,524

Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số (un), biết: un=n2+3n+1n+1

Trả lời:

Chọn B.

Ta có:

un+1 > un n 1 dãy (un) là dãy số tăng.

un >  = n + 1 2 dãy (un) bị chặn dưới.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy số (un) với u1=2un+1-un=2n-1.Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 42,908

Câu 2:

Cho dãy số (un) với u1=1un+1=un+n2. Số hạng tổng quát của dãy số là số hạng nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2019 27,291

Câu 3:

Bốn số nguyên lập thành cấp số cộng, biết tổng của chúng bằng 20, tổng nghịch đảo của chúng bằng 25/24. Tìm công sai d?

Xem đáp án » 18/06/2019 9,032

Câu 4:

Cho cấp số cộng có tổng của n số hạng đầu tiên được tính bởi công thức Sn = 4n – n2. Gọi M là tổng của số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng đó. Khi đó :

Xem đáp án » 18/06/2019 7,073

Câu 5:

Cho tam giác ABC  có độ dài các cạnh là a; b; c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết tanA2tanC2=xy(x;yN) , giá trị x + y  là:

Xem đáp án » 18/06/2019 6,186

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »