Bài tập Anken cơ bản, nâng cao có lời giải (P2)

  • 8844 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho 3,36 lít hỗn hp etan và etilen (đktc) đi chm qua qua dung dch brom dư. Sau phn ứng khối lưng bình brom tăng thêm 2,8g. Smol etan và etilen trong hỗn hp ln lưt là

Xem đáp án

Đặt nC2H6 = a ; nC2H4 = b

 n hỗn hợp = 0,15 a+b = 0,15

m bình brom tăng = m C2H4 = 2,8g   28b = 2,8

b = 0,1 a= 0,05

Đáp án A.


Câu 2:

2,8 gam anken A làm mt màu vừa đủ dung dch chứa 8g Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu đưc mt ancol duy nht. A có tên là

Xem đáp án

nA = nBr2 = 8 : 160 = 0,05 mol

MA = 2,8 : 0,05 = 56 A có công thức C4H8

hiđrat hóa A chỉ thu đưc mt ancol duy nht  A là CH3−CH=CH−CH3

Đáp án B.


Câu 3:

0,05 mol hiđrocacbon X làm mt màu vừa đủ dung dch chứa 8 gam brom cho ra sn phm có hàm lưng brom đt 69,56%. Công thức phân tcủa X là:

Xem đáp án

nBr2 = 8 : 160 = 0,05 = nX X là anken: CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Mdẫn xuất = 2.80 : 69,56% = 230

 14n + 2.80 = 230  n = 5 : X là C5H10.

Đáp án C.


Câu 5:

Dn 3,36 lít (đktc) hỗn hp X gồm 2 anken là đồng đng kế tiếp vào bình nưc brom dư, thy kh ối lưng bình tăng thêm 7,7g. Thành phn phn % về thch của hai anken

Xem đáp án

nX = 0,15

mbình brom tăng = mX MX = 7,7 : 0,15 = 51,3

Mà X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp   X gồm C3H6(42) và C4H8(56)

Đặt nC3H6 = a ; nC4H8 = b

Có a +b = nX =0,15

    42a + 56b = mX = 7,7

a= 0,05 ; b= 0,1

%VC3H6 = 33,33%

    %VC4H8 = 66,67%

Đáp án B.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

tran thi kieu oanh

4 năm trước

Mai Thy

Bình luận


Bình luận

Phú Tài
08:53 - 19/07/2022

Giang Lan