Bài tập Phản ứng tách của Ankan cực hay có lời giải (P1)

  • 4083 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Lấy V lít metan (đktc) đem nhiệt phân ở 1500oC thu được hỗn hợp khí X. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thì cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc). Biết tỉ khối của X so với H2 là 4,8; hiệu suất của phản ứng nhiệt phân metan là

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận thấy đốt cháy X tương đương đốt cháy metan

→ nCH4 = nO2 : 2 = 0,15 mol

Luôn có mCH4 = mX→ nX = 0,15.164,8.2 = 0,25 mol

nX - nCH4 = nCH4 pư → nCH4 pứ = 0,1 mol

Vậy H = 0,10,15 ×100% = 66,67%.


Câu 2:

Thực hiện phản ứng crackinh hoàn toàn m gam isobutan, thu được hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon. Cho hỗn hợp X qua dung dịch nước brom có hòa tan 11,2 gam brom. Brom bị mất màu hoàn toàn. Có 2,912 lít khí đktc thoát ra khỏi bình brom, khí này có tỉ khối so với CO2 bằng 0,5. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án C

Crackinh m gam (CH3)3CH

→ hhX gồm CH4 và CH2=CH-CH3.

hhX + 0,07 mol Br2 thì dd Br2 mất màu hoàn toàn

→ nCH2=CH-CH3 phản ứng = 0,07 mol.

Có 0,13 mol hh CH4 và CH2=CH-CH3 dư thoát ra có d/CO2 = 0,5.

• Theo BTKL: m = mCH2=CH-CH3phản ứng + mhh khí thoát ra

= 0,07 x 42 + 0,5 x 44 x 0,13 = 5,8 gam


Câu 3:

Thực hiện phản ứng đề hiđo hóa hỗn hợp M gồm etan và propan thu được hỗn hợp N gồm bốn hiđrocacbon và hiđro. Gọi d là tỉ khối của M so với N.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

Đề hiđro hóa hhM gồm C2H6 và C3H8 → hhN gồm 4 hiđrocacbon + H2

Gọi d là tỉ khối của M so với N.

• Giả sử số mol hỗn hợp đầu là 1 mol .

Khi tách hiđro có a mol etan phản ứng và b mol propan phản ứng (0 < a + b < 1)

→ Sau phản ứng: nN = nC2H6dư + nC3H8dư + nC2H4 + nC3H6 + nH2 = 1 + a + b (mol).

Theo BTKL: mM = mN

 → 1 < d < 2 


Câu 4:

Khi crackinh một ankan khí ở điều kiện thường thu được một hỗn hợp gồm ankan và anken trong đó có hai chất X và Y, mà tỉ khối của Y so với X là 1,5. Công thức của X và Y là ?

Xem đáp án

Đáp án B

C4H10 → anken + ankan.

MX = 1,5 x MY.

Căn cứ vào đáp án; loại C, D vì có số nguyên tử C > 4

→ còn lại hai trường hợp:

TH1: Nếu X, Y là ankan: 14n + 2 = 1,5 x (14m + 2) → 2n - 3m = 1/7

→ loại vì m < n < 4. (không có giá trị phù hợp).

TH2: Nếu X, Y là anken: 14n = 14m x 1,5

→ n = 1,5m.

Với thể khí → m = 2; n = 3 → Y là C3H6 và X là C2H4


Câu 5:

Thực hiện phản ứng crackinh 11,2 lít hơi isopentan (đktc), thu được hỗn hợp X chỉ gồm ankan và anken. Trong hỗn hợp X có chứa 7,2 gam một chất Y mà đốt cháy thì thu được 11,2 lít CO2 và 10,8 gam nước. Hiệu suất phản ứng là:

Xem đáp án

Đáp án C

Crackinh 0,5 mol (CH3)2CH-CH2-CH3 → hhX gồm ankan và anken.

Trong hhX có chứa 7,2 gam chất Y + O2 → 0,5 mol CO2 + 0,56 mol H2O

• Đốt cháy Y được: nH2O > nCO2

 X là ankan:

 
Số C trong X = 0,50,1=5 , số H trong X = 2.0,60,1=12 X là isopentan còn dư.

H% = 0,5-0,10,5 x 100% = 80%


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận