Bài tập Phản ứng tách của Ankan cực hay có lời giải (P2)

  • 3422 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cracking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp X gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. Cho X qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được a mol CO2. Giá trị của a là?

Xem đáp án

Đáp án C

Crackinh CH3-CH2-CH2-CH3

→ 35 mol hhX gồm H2, CH4, C2H4, C3H6, C4H8 và C4H10 dư.

X + Brom dư thì thu được 20 mol khí.

20 mol khí bao gồm CH4, C2H6, C3H8, C4H10dư và H2 cũng chính là số mol C4H10 ban đầu.

→ nC4H10ban đầu = 20 mol.

Đốt cháy butan ban đầu cũng chính là đốt cháy hhX → nCO2 = 20 x 4 = 80 mol


Câu 3:

Cracking m gam n-butan thu được hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Đốt cháy hoàn toàn X thu được khối lượng H2O và CO2 hơn kém nhau 8,6 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Crackinh m gam n-butan

→ hhA gồm H2, CH4, C2H6, C3H6, C4H8 và C4H10 dư.

Đốt cháy hhA cũng chính là đốt cháy m gam C4H10.

Đặt nC4H10 = a mol → nCO2 = 4a mol; nH2O = 5a mol.


 → a = 0,1 mol → m = 0,1 x 58 = 5,8 gam 


Câu 4:

Khi cracking butan thu được hỗn hợp X gồm 6 hiđrocacbon và H2 có thể tích là 30 lít. Dẫn hỗn hợp X vào dd nước Br2 dư thấy có 20 lít khí thoát ra, các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Hiệu suất phản ứng cracking là

Xem đáp án

Đáp án B

Crackinh C4H10 → hhX gồm 6 hiđrocacbon và H2 có V = 30 lít.

Dẫn hhX vào dd nước Br2 dư có 20 lít khí thoát ra.

20 lít khí thoát ra gồm CH4, C2H6, C3H8, C4H10 dư và H2 cũng chính là thể tích C4H10 ban đầu

→ VC4H10ban đầu = 20 lít.

VC4H10phản ứng = 30 - 10 = 10 lít 

H= 1020=50%

 


Câu 5:

Sau khi kết thúc phản ứng cracking butan thu 22,4 lit hỗn hợp khí X (giả sử chỉ gồm các hiđrocacbon). Cho X lội từ từ qua dung dịch brom dư thì chỉ còn 13,44 lit hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 lit hỗn hợp khí Y thu được 1,3 lit CO2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Thể tích khí O2 cần để đốt cháy hoàn toàn Y là

Xem đáp án

Đáp án A

Crackinh butan → 1 mol hhX.

X đi qua brom dư thì còn 13,44 lít hhY. Đốt cháy 0,6 lít hhY → 1,3 lít CO2.

• Đốt cháy 0,6 lít hhY gồm các ankan thu được 1,3 lít CO2

→ Đốt cháy 13,44 lít hhY thì thu được:  Vì hhY gồm ankan

→ VH2O = VCO2 + Vankan = 13,44 + 29,12 = 42,56 lít.

Theo BTNT O: VO2 = (2 x VCO2 + VH2O) : 2

= (29,12 x 2 + 42,56) : 2 = 50,4 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận