Bài tập tổng hợp Sự điện li, Nhóm Nito, Nhóm Cacbon có lời giải (P2)

  • 3713 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các phát biểu sau:

(a). Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon.

(b). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử.

(c). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc.

(d). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

(a). Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon.            Chuẩn

(b). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử.          Sai chất oxh

(c). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc.    Chuẩn

(d). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4.       Chuẩn


Câu 2:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

a) AgNO3 + Na3PO4

b) NaOH + NH4Cl  

c) KNO3 + Na2SO4

d) NaOH + NaH2PO4

Xem đáp án

Chọn đáp án C

          a) AgNO3 + Na3PO4

          b) NaOH + NH4Cl 

          c) KNO3 + Na2SO4  Không có chất kết tủa,bay hơi,điện ly yếu

          d) NaOH + NaH2PO4


Câu 3:

Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi các phản ứng kết thúc.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

          A. Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4.              Tạo phức tan

          B. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.                 Kết tủa bị tan

          C. Cho từ từ đến dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.                     Kết tủa bị tan

          D. Cho từ từ đến dư Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.             Có BaSO4


Câu 5:

Đun sôi bốn dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau: Ba(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3, NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất (Giả sử nước bay hơi không đáng kể)?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

          A. Ba(HCO3)2       BaCO3  + CO2     +H2O      ∆m=241     

          B. Ca(HCO3)2            CaCO3  + CO2     +H2O                 ∆m=144

          C. NH4HCO3        NH3   + CO2     +H2O            ∆m=61

          D. NaHCO3 Na2CO3  + CO2     +H2O                 ∆m=44


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận