Bài tập tổng hợp Sự điện li, Nhóm Nito, Nhóm Cacbon có lời giải(P1)

  • 3712 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là :

Xem đáp án

Chọn đáp án D

          A. Loại vì Mg(OH)2 không tan trong NaOH

          B. Loại vì Mg(OH)2 không tan trong NaOH

          C. Loại vì MgO không tan trong NaOH


Câu 2:

Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Theo Sách giáo khoa lớp 11.


Câu 3:

Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lưng dư dung dch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các chất trong dãy tác dụng với lưng dư dung dch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là:

(NH4)2SO4 cho kết tủa BaSO4

MgCl2 cho kết tủa Mg(OH)2  

FeCl2 cho kết tủa Fe(OH)2


Câu 4:

Cho các dung dch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dch đưc sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chất nào có tình axit càng mạnh thì PH càng nhỏ,ngược lại chất nào có tính bazo càng mạnh thì PH càng lớn.


Câu 5:

Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưng tính là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Số chất trong dãy có tính chất lưng tính là: Cr(OH)3, Zn(OH)2,

Chú ý : Chất lưỡng tính và chất có khả năng tan (phản ứng) trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là khác nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận