Bài tập tổng hợp Sự điện li, Nhóm Nito, Nhóm Cacbon có lời giải(P2)

  • 3714 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các phản ứng sau:

          (a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

          (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

          (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

          (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

          (d) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  S2- + 2H+ → H2S là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

(a) Do FeS không tan nên phương trình ion thu gọn sẽ là FeS  +  2H+ → Fe2+  +  H2S.

(b) Phương trình ion thu gọn chính là S2- + 2H+ → H2S.

(c) Do Al(OH)3 không tan nên phương trình ion thu gọn sẽ là 2Al3+ + 3S2- + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S.

(d) Phương trình ion thu gọn là H+  +  HS- → H2S.

(e) Phương trình ion thu gọn là Ba2+ + S2- + 2H+  + SO42- → BaSO4  +  H2S.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Không thể dập tắt đám cháy Mg bằng cát khô vì 2Mg  +  SiO2 to Si  +  2MgO


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hoá :

          P2O5      +KOH    X +H3PO4  Y +KOH Z

Các chất X, Y, Z lần lượt là :

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH( đặc, nóng) là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Tất cả các chất trên đều có phản ứng với NaOH đặc, nóng.

+ SiO2  +  NaOH → Na2SiO3

+ Cr(OH)3  +  NaOH → NaCrO2  +  2H2O

+ CrO3  +  2NaOH → Na2CrO4  + H2O

+ Zn(OH)2  +  2NaOH → Na2ZnO2  +  2H2O

+ NaHCO3  +  NaOH → Na2CO3  +  H2O

+ Al2O3  +  2NaOH → 2NaAlO  +  H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận