Bài tập về muối cacbonnat cơ bản cực hay có lời giải (P1)

  • 1567 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dãy các chất nào sau đây đều bị phân hủy bởi nhiệt:

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A sai vì BaSO4 không bị phân hủy bởi nhiệt

Đáp án B đúng

Đáp án C, D sai vì Na2CO3 không bị phân hủy bởi nhiệt


Câu 2:

Dung dịch NaHCO3 có lẫn tạp chất là Na2CO3. Bằng cách nào có thể loại bỏ tạp chất, thu được NaHCO3 tinh khiết ?

Xem đáp án

Đáp án D

Dung dịch NaHCO3 có lẫn tạp chất Na2CO3. Để thu được Na2CO3 tinh khiết ta sục khí CO2 dư vào rồi làm khô dung dịch thu được :

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3


Câu 3:

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3, CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí X) hấp thụ vừa hết bằng dung dịch Ca(OH)2, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3; CaCO3 rồi cho toàn bộ khí X vào dung dịch thu được ↓ Y và dung dịch Z

 Khí X là CO2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
→ Kết tủa Y là CaCO3; dung dịch Z là Ca(HCO3)2 → Đáp án đúng là đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận