Bài tập về muối cacbonnat cơ bản cực hay có lời giải (P1)

  • 3119 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dãy các chất nào sau đây đều bị phân hủy bởi nhiệt:

Xem đáp án

Đáp án B

Đáp án A sai vì BaSO4 không bị phân hủy bởi nhiệt

Đáp án B đúng

Đáp án C, D sai vì Na2CO3 không bị phân hủy bởi nhiệt


Câu 2:

Dung dịch NaHCO3 có lẫn tạp chất là Na2CO3. Bằng cách nào có thể loại bỏ tạp chất, thu được NaHCO3 tinh khiết ?

Xem đáp án

Đáp án D

Dung dịch NaHCO3 có lẫn tạp chất Na2CO3. Để thu được Na2CO3 tinh khiết ta sục khí CO2 dư vào rồi làm khô dung dịch thu được :

Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3


Câu 3:

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3, CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí X) hấp thụ vừa hết bằng dung dịch Ca(OH)2, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3; CaCO3 rồi cho toàn bộ khí X vào dung dịch thu được ↓ Y và dung dịch Z
Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3, CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí X) (ảnh 1)
Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp MgCO3, CaCO3 rồi cho toàn bộ khí thoát ra (khí X) (ảnh 2) Khí X là CO2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
→ Kết tủa Y là CaCO3; dung dịch Z là Ca(HCO3)2 → Đáp án đúng là đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận