Đề kiểm tra 15 phút Tiếng anh 11 Học kì 1 có đáp án - Đề 1

  • 1555 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Complete the following sentences using the given words In the box. There is ONE extra word.
conservative/ childcare/ force forbid
________should be shared by both husband and wife to be well done.

Xem đáp án
Đáp án: Childcare
Giải thích: Sau vị trí cần điền là động từ “share” chia ở thể bị động nên ta cần một danh từ đứng đầu câu. Dựa vào nghĩa của câu, danh từ “childcare” (việc chăm sóc con cái) là phù hợp nhất.
Dịch nghĩa: Childcare should be shared by both husband and wife to be well done. (Chăm sóc con cái nên được chia sẻ bởi cả hai vợ chồng để được thực hiện tốt.)

Câu 2:

Sometimes________ideas of the elders make the situation more complicated.

Xem đáp án
Đáp án: conservative
Giải thích: Sau vị trí cần điền là danh từ “ideas” nên ta cần một tính từ đứng trước và bổ nghĩa cho nó. Dựa vào nghĩa của câu, tính từ “conservative” (bảo thủ) là phù hợp nhất.
Dịch nghĩa: Sometimes conservative ideas of the elders make the situation more complicated. (Đôi khi những ý kiến bảo thủ của người lớn tuổi làm cho tình hình phức tạp hơn.)

Câu 3:

Parents shouldn’t________their children to play sports they don’t like.

Xem đáp án
Đáp án: force
Giải thích: Trước vị trí cần điền là động từ khuyết thiếu “shouldn’t” nên ta cần một động từ. Dựa vào nghĩa của câu, động từ “force” (bắt ép) là phù hợp nhất.
Dịch nghĩa: Parents shouldn’t force their children to play sports they don’t like. (Cha mẹ không nên ép buộc con cái họ chơi môn thể thao mà chúng không thích.)

Câu 4:

Give the correct forms of the words in brackets to complete the following sentences
Children should show a________attitude to their grandparents and parents. (RESPECT)

Xem đáp án
Đáp án: respectful
Giải thích: Sau vị trí cần điền là danh từ “attitude” nên ta cần một tính từ.
Dịch nghĩa: Children should show a respectful attitude to their grandparents and parents. (Trẻ em nên thể hiện một thái độ tôn trọng với ông bà và cha mẹ.)

Câu 5:

The________feeling of both sides is important for a long relationship. (COMFORT)

Xem đáp án
Đáp án: comfortable
Giải thích: Sau vị trí cần điền là danh từ “feeling” nên ta cần một tính từ.
Dịch nghĩa: The comfortable feeling of both sides is important for a long relationship. (Cảm giác thoải mái của cả hai bên rất quan trọng cho một mối quan hệ lâu dài.)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận