Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 1749 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là ankan?

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan có công thức chung là \({C_n}{H_{2n + \,2}}\)với n ≥ 1.

C2H6 là ankan.


Câu 2:

Chất nào sau đây có đồng phân mạch cacbon?

Xem đáp án

Đáp án D

Các ankan có từ 4 nguyên tử C trở lên sẽ có đồng phân mạch cacbon.


Câu 3:

Ankan có khả năng tham gia phản ứng

Xem đáp án

Đáp án A

Ankan có khả năng tham gia phản ứng thế với halogen.

Ví dụ:

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl


Câu 4:

Anken có công thức tổng quát là

Xem đáp án

Đáp án B

Anken có công thức tổng quát là CnH2n (n ≥ 2).


Câu 5:

Số đồng phân ankin có công thức phân tử C4H6

Xem đáp án

Đáp án B

Các đồng phân ankin có công thức phân tử C4H6 là:

CH≡C-CH2-CH3 và CH3-C≡C-CH3.

Vậy có tất cả 2 đồng phân ankin có công thức phân tử C4H6.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận