Đề kiểm tra Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3015 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án

Ankan có CTPT C5H12 có 3 đồng phân là n – pentan; 2 – metylbutan; 2,2 – đimetylpropan.

Chọn đáp án C.


Câu 2:

Các chất trong hỗn hợp nào sau đây đều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3?

Xem đáp án

But – 1 – in, propin, axetilen là các ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch nên tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: CH41500°CAt°,xtBPd,PbCO3Ct°,p,xtD. Vậy A, B, C, D lần lượt là:

Xem đáp án

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

Chọn C


Câu 4:

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1, 2 – đibrombutan?

Xem đáp án

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận