Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2022 chọn lọc, có lời giải (20 đề)

  • 4248 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn khiến cho đối tượng lao động ngày càng

Xem đáp án

Lời giải:

Chọn đáp án C

- Con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn khiến cho đối tượng lao động ngày càng

đa dạng.


Câu 2:

Trong sản xuất kinh doanh, muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong sản xuất kinh doanh, muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải cải tiến khoa học kĩ thuật.


Câu 3:

Nội dung của tất cả các loại văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với văn bản nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

- Nội dung của tất cả các loại văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp. 


Câu 4:

Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là đã thực hiện pháp luật theo hình thức

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là đã thực hiện pháp luật theo hình thức thi hành pháp luật.


Câu 5:

Vi phạm dân sự là những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- Vi phạm dân sự là những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới cácquan hệ tài sản và quan hệ nhân thân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận