Đề thi cuối kì 2 Hóa 11 có đáp án (Đề 1)

  • 4675 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ankan không có phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ankan là hiđrocacbon no, có các phản ứng tách, thế, oxi hóa hoàn toàn.

Ankan không tham gia phản ứng cộng.


Câu 2:

Để phân biệt C2H5OH và C6H5OH ta có thể dùng hóa chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để phân biệt C2H5OH và C6H5OH ta có thể dùng nước brom vì:

Phenol làm xuất hiện kết tủa trắng:

Etanol không có hiện tượng.


Câu 3:

Công thức CH3‒CH(OH)‒CH3ứng với tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức CH3‒CH(OH)‒CH3ứng với tên gọi propan-2-ol.


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng: stiren + H2 N, toX. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho sơ đồ phản ứng: stiren + H2 dư X. Công thức phân tử của X là (ảnh 1)

Vậy công thức phân tử của X là C8H16.


Câu 5:

Để phân biệt toluen và stiren ta dùng hóa chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dùng dung dịch brom để phân biệt toluen và stiren vì:

Stiren làm mất màu dung dịch brom ngay tại điều kiện thường:

C6H5-CH=CH2+ Br2→ C6H5-CHBr-CH2Br

Toluen không làm mất màu dung dịch brom.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận