Đề thi cuối kì 2 Hóa 11 có đáp án (Đề 1)

  • 1572 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ankan không có phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ankan là hiđrocacbon no, có các phản ứng tách, thế, oxi hóa hoàn toàn.

Ankan không tham gia phản ứng cộng.


Câu 2:

Để phân biệt C2H5OH và C6H5OH ta có thể dùng hóa chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để phân biệt C2H5OH và C6H5OH ta có thể dùng nước brom vì:

Phenol làm xuất hiện kết tủa trắng:

Etanol không có hiện tượng.


Câu 3:

Công thức CH3‒CH(OH)‒CH3ứng với tên gọi nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công thức CH3‒CH(OH)‒CH3ứng với tên gọi propan-2-ol.


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng: stiren + H2 N, toX. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho sơ đồ phản ứng: stiren + H2 dư X. Công thức phân tử của X là (ảnh 1)

Vậy công thức phân tử của X là C8H16.


Câu 5:

Để phân biệt toluen và stiren ta dùng hóa chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dùng dung dịch brom để phân biệt toluen và stiren vì:

Stiren làm mất màu dung dịch brom ngay tại điều kiện thường:

C6H5-CH=CH2+ Br2→ C6H5-CHBr-CH2Br

Toluen không làm mất màu dung dịch brom.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận