Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

  • 4059 lượt xem

  • 13 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = -35. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ?

Xem đáp án »

Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 ⇒ y = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7.x

⇒ x = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7 . y Hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ h = Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7


Câu 8:

Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4;

Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

Xem đáp án »

Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát y = k.x

Với x = 6 , y = 4 ta có 4 = k . 6

Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là Giải bài 1 trang 53 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7 .


Câu 11:

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

 

x -3 -1 1 2 5
y       -4

Xem đáp án »

x và y tỉ lệ thuận nên y = k.x

Khi x = 2 thì y = -4 nên ta có Giải bài 2 trang 54 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo tỉ số -2, hay y = -2.x

Từ đó :

Với x = -3 thì y = (-2).(-3) = 6.

Với x = -1 thì y = (-2).(-1) =2

Với x = 1 thì y = (-2).1 = -2

Với x= 5 thì y = (-2).5 = -10

Vậy ta có bảng sau :

x -3 -1 1 2 5
y 6 2 -2 -4 -10

Câu 13:

Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Xem đáp án »

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên ta có z = k.y

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên ta có y = h.x

Do đó z = k.y = k.(h.x) = (k.h).x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận