Kiểm Tra – Unit7: Further Education

  • 3479 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

certificate /səˈtɪfɪkət/ 

decorate /ˈdekəreɪt/               

undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/       

doctorate /ˈdɒktərət/

Phần được gạch chân ở câu B đọc là /eɪ/, còn lại đọc là /ə/.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

consult /kənˈsʌlt/        

campus /ˈkæmpəs/                  

discussion /dɪˈskʌʃn/

subject /ˈsʌbdʒɪkt/

Phần được gạch chân ở câu B đọc là /ə/, còn lại đọc là /ʌ/.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

tutor /ˈtjuːtə(r)/           

master /ˈmɑːstə(r)/                  

tuition  /tjuˈɪʃn/

transcript /ˈtrænskrɪpt/

Phần được gạch chân ở câu C đọc là /t/, còn lại đọc là /ʃ/.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

entrance /ˈentrəns/      

diploma /dɪˈpləʊmə/               

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

apply /əˈplaɪ/

Phần được gạch chân ở câu C đọc là /eɪ/, còn lại đọc là /ə/.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently

Xem đáp án

Đáp án:

pursue /pəˈsjuː/           

curtain /ˈkɜːtn/            

furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/  

further /ˈfɜːðə(r)/

Phần được gạch chân ở câu A đọc là /juː/, còn lại đọc là /ɜː/.

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

Lê Nhật Minh

Bình luận


Bình luận