ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Sinh sản ở thực vật

  • 1203 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các hình thức sinh sản ở thực vật gồm có

Xem đáp án

Các hình thức sinh sản ở thực vật là sinh sản vô tính (bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng) và sinh sản hữu tính.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên gồm

Xem đáp án

Sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên gồm: Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình

Xem đáp án

Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Thực vật có thể sinh sản vô tính bằng các bộ phận sau, ngoại trừ

Xem đáp án

Thực vật thường không thể sinh sản vô tính bằng hoa.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Sinh sản bào tử là:

Xem đáp án

Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận