Trắc nghiệm Anđehit - Xeton có đáp án (Nhận biết)

  • 2541 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là

Xem đáp án

Đáp án B

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là CnH2n-2O2 (n2)


Câu 2:

CTPT nào sau đây không thể là anđehit?

Xem đáp án

Đáp án C

CTPT không thể là anđehit là C2H6O2 vì anđehit chứa tối thiểu 1π trong chức nên hụt tối thiểu 2H


Câu 3:

Tên gọi của anđehit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là

Xem đáp án

Đáp án B

Anđehit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là HCHO => tên gọi: metanal


Câu 4:

Chất C4H8O có mấy đồng phân là anđehit mạch hở:

Xem đáp án

Đáp án B

Các đồng phân anđehit C4H8O là

1. CH3-CH2-CH2-CHO

2. (CH3)2CH-CHO


Câu 5:

Trong những dãy chất sau đây, dãy các chất đồng phân của nhau là

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy các chất đồng phân của nhau là C2H5OH, CH3OCH3 (cùng 1 CTPT)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận