Trắc nghiệm Ankađien có đáp án (Nhận biết)

  • 2884 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của ankađien là

Xem đáp án


Câu 2:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 3:

Tên gọi nào sau đây ứng với công thức cấu tạo : CH2=C(CH3)-CH=CH2?

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận