Trắc nghiệm Chuyên đề 11 Unit 5. Being part of Asian

  • 1082 lượt thi

  • 114 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Complete the following sentences using the given words in the box. There is ONE extra word.
ASEAN stands for_________of Southeast Asian Nations. (ảnh 1)

1. ASEAN stands for_________of Southeast Asian Nations.

Xem đáp án

Đáp án: Association

Giải thích: Trước vị trí cần điền là giới từ “of’ nên ta cần một danh từ. Dựa vào nghĩa của câu, danh từ “Association” (Hiệp hội) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. (ASEAN là chữ viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.)


Câu 2:

2.  Countries in ASEAN have cooperated to fight against_________diseases.

Xem đáp án

Đáp án: infectious

Giải thích: Sau vị trí cần điền là danh từ “diseases” nên ta cần một tính từ. Dựa vào nghĩa của câu, tính từ “infectious” (truyền nhiễm) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Countries in ASEAN have cooperated to fight against infectious diseases. (Các nước trong khối ASEAN đã hợp tác để chống lại các bệnh truyền nhiễm.)


Câu 3:

3. There are six fundamental_________that ASEAN members have to adhere to.

Xem đáp án

Đáp án: principles

Giải thích: Trước vị trí cần điền là tính từ “fundamental” nên ta cần một danh từ. Dựa vào nghĩa của câu, danh từ “principles” (nguyên tắc) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: There are six fundamental principles that ASEAN members have to adhere to. (Có sáu nguyên tắc cơ bản mà các thành viên ASEAN phải tuân thủ.)


Câu 4:

4. Each_________in the ASEAN has its own characteristics and features.

Xem đáp án

Đáp án: economy

Giải thích: Trước vị trí cần điền là tính từ “Each” nên ta cần một danh từ. Dựa vào nghĩa của câu, danh từ “economy” (nền kinh tế) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Each economy in the ASEAN has its own characteristics and features. (Mỗi nền kinh tế trong ASEAN có những đặc điểm và đặc tính riêng.)


Câu 5:

5. The friendly and brotherly relationship between Viet Nam and Laos is always _________.

Xem đáp án

Đáp án: maintained

Giải thích: Chủ ngữ trong câu là sự vật “The friendly and brotherly relationship” và trước vị trí cần điền là động từ to be “is” nên ta cần một động từ ở dạng quá khứ phân từ để có câu bị động hoàn chỉnh. Dựa vào nghĩa của câu, động từ “maintained” (duy trì) là phù hợp nhất.

Dịch nghĩa: Mối quan hệ thân tình, anh em giữa Việt Nam và Lào luôn được duy trì.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận