Bài tập rèn luyện

  • 606 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

Xem đáp án

Gọi CTPT của ankan là: CnH2n+2

%(m)C = 12n/(12n+2n+2).100% = 83,33%

n = 5. Vậy CTPT của A là C5H12

A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

CTCT đúng của A là:

Media VietJack


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận