Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 3. Dạng bài tập tính chất hóa học của benzen và đồng đẳng có đáp án

  • 530 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạp polime?

Xem đáp án

n-C6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n (tº, xt, p)

                                        (Polstiren - PS)

Đáp án D


Câu 2:

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

- Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 và bị oxi hóa ở nhóm vinyl (giống như etilen) nên phản ứng xảy ra ngay nhiệt độ thường.

- Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở đk nhiệt độ 80-100ºC

- Benzen và Propan không làm mất màu dung dịch KMnO4

Đáp án D


Câu 3:

Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có một bột sắt) là:

Xem đáp án

Cần phân biệt điều kiện phản ứng

* Điều kiện xúc tác bột Fe:

Media VietJack

* Điều kiện chiếu sáng

Media VietJack

Đáp án B


Câu 4:

Dãy các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí o- và p- là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Benzen tác dụng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có mặt bột Fe), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

Xem đáp án
Đáp án: C

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận