Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 4. Bài tập về dẫn xuất halogen có đáp án

  • 842 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. Xác định CTPT của Y?

Xem đáp án

Gọi CTPT của ankyl clorua Y là CnH2n+1Cl

Phương trình phản ứng: CnH2n+1Cl + NaOH → CnH2n+1OH + NaCl

        NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

nAgCl21,525143,5= 0,15 mol nankyl clorua = 0,15 mol

Mankyl clorua13,8750,15 = 92,5 n = 4.

Vậy CTPT của Y là: C4H9Cl


Câu 2:

Cho 54,5 g một ankyl clorua X tác dụng với dung dịch KOH trong C2H5OH đun nóng nhẹ, thu được V lít khí Y và 7,45 g muối Z.

a. Xác định ankyl clorua

Xem đáp án

Media VietJack

Số mol muối thu được: nKCl7,4574,5 = 0,1 mol nankyl clorua = 0,1 mol

Mankyl clorua5,450,1 = 54,5 CT của X là C2H5Cl;


Câu 3:

b. Tính thể tích khí thoát ra?

Xem đáp án

Số mol khí thu được: VC2H4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 4:

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đktc) ? Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất phản ứng là 100%.

Xem đáp án

Khi đun nóng CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH thì thu được hai sản phẩm hữu cơ là but-1-en và but-2-en.

Phương trình phản ứng :

Media VietJack

        C4H8 + 6O2 −→ 4CO2 + 4H2O

Theo các phương trình phản ứng và giả thiết ta thấy :

       nCO2= 4nC4H8 = 4nCH3CHBrCH2CH34.27,4137 = 4.0,2 = 0,8 mol

Vậy VCO2 = 0,8.22,4 = 17,92 lít.


Câu 5:

Đun nóng 1,91 gam hỗn hợp X gồm C3H7Cl và C6H5Cl với dung dịch NaOH loãng vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng, thu được 1,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H5Cl trong hỗn hợp đầu là :

Xem đáp án

Đáp án: A

C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl

Lưu ý: C6H5Cl không tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện đun nóng

nC3H7Cl = nNaCl = nAgCl1,435143,5 = 0,01 mol

mC6H5Cl = 1,91 - 0,01. 78,5 = 1,125g


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận