Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 5. Dạng bài tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch có đáp án

  • 705 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

b) NaOH + HNO3

Xem đáp án

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O


Câu 3:

c) Mg(OH)2 + HCl    

Xem đáp án

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O


Câu 4:

d) Fe2(SO4)3 + KOH

Xem đáp án

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3


Câu 5:

e) FeS + HCl    

Xem đáp án

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận