Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 7. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên có đáp án

  • 769 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hãy nêu khái niệm dầu mỏ? Các phương pháp điều chế dầu mỏ?

Xem đáp án

- Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hiđrocacbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.

- Chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học:

    + Rifominh

    + Crackinh


Câu 2:

Sau khi chưng cất phân đoạn dầu mỏ thu được 15% xăng, 25% dầu diazen và 40% dầu mazut. Đem cracking tiếp:

- Dầu diazen thu được thêm 40% xăng và 20% anken

- Dầu mazut thu được thêm 35% xăng và 15% anken.

Từ 1 tấn dầu mỏ thu được thêm bao nhiêu xăng và bao nhiêu anken?

Xem đáp án

Khi chưng cất phân đoạn 1 tấn dầu mỏ:

Khối lượng xăng, dầu điazen và dầu mazut là:

mxăng = 1. 15/100 = 0,15 tấn

mđiazen = 1.25/100 = 0,25 tấn

mmazut = 1.40/100 = 0,4 tấn

Đem cracking tiếp thì khối xăng và anken thu được là:

mxăng = 0,15 + 0,25.40/100 + 0,4.35/100 = 0,39 tấn

manken = 0,25.20/100 + 0,4.40/100 = 0,21 tấn


Câu 3:

Chưng cất nhựa than đá thu được

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Quá trình biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm dưới tác dụng của nhiệt và xúc tác gọi là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Phương pháp chủ yếu để chế biến dầu mỏ là:

Xem đáp án
Đáp án: D

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận