Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 9. Ôn tập và kiểm tra chuyên đề nhóm nitơ có đáp án

  • 329 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho 8,96 lít khí NH3 (ở đktc) đi qua bình đựng 40 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X. Cho toàn bộ chất rắn X vào 800 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng hoàn toàn thì thấy số mol HCl giảm đi một nửa. Hiệu suất của phản ứng khử CuO bởi NH3 là:

Xem đáp án

2NH3+ 3CuO → N2+ 3Cu + 3H2O

nNH3= 0,4 mol, nCuO =0,5 mol

Do 0,42>0,53 nên hiệu suất tính theo NH3

Đặt số mol NH3 phản ứng là x mol

2NH3+ 3CuO → N2+ 3Cu + 3H2O

x 1,5x 1,5x mol

Chất rắn X có chứa 0,5-1,5x mol CuO dư và 1,5xmol Cu

nHCl ban đầu= 0,8 mol

CuO + 2HCl→ CuCl2+ H2O

Số mol HCl giảm đi một nửa → nHCl pứ= 0,8/2=0,4 mol

Theo PT: nHCl pứ= 2.n­CuO= 2.(0,5-1,5x)=0,4 → x= 0,2 mol

H=nNH3 punNH3 bd.100%=0,20,4.100%=50%

Đáp án A


Câu 2:

Cho 4 lít N2 và 12 lít H2 vào bình kín để thực hiện phản ứng tổng hợp NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25%, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)?

Xem đáp án

N2+ 3H2  2NH3

Ở cùng điều kiện thì tỉ lệ về thể tích chính là tỉ lệ về số mol

Do hiệu suất phản ứng là 25% nên

VN2 p= 4.25%= 1 lít; VH2 p= 12.25%= 3 lít; VNH3  sinh ra= 2VN2 p= 2 lít

VN2 dư= 4-1=3 lít, VH2 dư= 12-3=9 lít

Hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích là

V= VN2 dư+ VH2 dư+ VNH3 sinh ra= 3 +9+2=14 lít

Đáp án B


Câu 3:

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25%?

Xem đáp án

N2+ 3H2  2NH3

n2NH3= 1mol

Theo PTHH: nN2 (PT)= ½.nNH3= 0,5 mol; nH2 (PT)= 32. nNH3=1,5 mol

Công thức tính hiệu suất:

H=nN2(PT)nN2 thc tế.100%, H=nH2(PT)nH2(thc tế).100%nN2(thc tế)=2 mol,  nH2(thc tế)=6 molVN2(thc tế)=44,8 lít; VH2 (thc tế)= 134,4

Đáp án D


Câu 4:

Cho 25 lít N2 và 60 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 75 lít (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là:

Xem đáp án

N2+ 3H2  2NH3

Ở cùng điều kiện thì tỉ lệ về thể tích chính là tỉ lệ về số mol

Do  251>603→ Hiệu suất tính theo H2

Đặt thể tích H2 phản ứng là x lít

VN2 p= x3 lít, VNH3 sinh ra=2x3lít

VN2 dư=25-x3 (lít), VH2 dư= 60- x(lít)

Sau phản ứng thu được N2 dư, H2 dư, NH3

Tổng thể tích khí thu được là

Vkhí= VH2 dư+ VN2 dư+ VNH3= 60-x+ 25-x3+ 2x3= 75x=15 lít

H=VH2 puVH2 ban đu.100%=1560.100%=25%

Đáp án B


Câu 5:

Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 16 mol H2 được nạp vào một bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 9/10 áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng là?

Xem đáp án

N2+ 3H2  2NH3

Dựa vào công thức: PV=nRT

Ở nhiệt độ và thể tích không đổi (thể tích bình chứa luôn là 4 lít) và R là hằng số thì áp suất (P) tỉ lệ với số mol (n)

Theo đề áp suất sau bằng 910 áp suất ban đầu

→nkhí sau pứ= 910.nkhí ban đầu= 910. (8+16)= 21,6 mol

nNH3= nkhí trước pứ - nkhí sau pứ= (8+16)- 21,6= 2,4 mol

Vì  VN21>VH23 nên hiệu suất tính theo H2

nH2 p= 32. nNH3= 1,5. 2,4= 3,6 mol

H=nH2 punH2 ban đu.100%=3,616.100%=22,5%

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận