Trắc nghiệm Công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2263 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một hiđrocacbon A có M = 26. Phân tích 1 gam A thu được 113 gam hiđro. Trong X có số nguyên tử H là

Xem đáp án

1 gam X chứa 113 gam H

=> 26 gam X chứa 2 gam H

=> nH = mH : MH = 2 : 1 = 2

=> Số nguyên tử H trong 1 phân tử X là 2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một hidrocacbon X có M = 58, phân tích 1 gam X thu được 529 gam hidro. Trong X có số nguyên tử H là:

Xem đáp án

1 gam X chứa 529 gam H

=> 58 gam X chứa 10 gam H

=> nH = mH : MH = 10 : 1 = 10

=> Số nguyên tử H trong 1 phân tử X là 10

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Xem đáp án


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He là 7,5. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

nC=nCO2 = 0,1 mol => mC= 1,2 g

nH=2nH2O = 0,2 mol => mH= 0,2 g

mO= mX – mC – mH = 1,6 g => nO = 0,1 mol

nC: nH: nO = 0,1 : 0,2 : 0,1 => CTĐGN X: (CH2O)n

MX = 30 <=> 30n = 30 => n = 1

Vậy CTPT của X là CH2O

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một chất hữu cơ A có 51,3% C ; 9,4% H ; 12% N ; 27,3% O. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 4,034. CTPT của A là

Xem đáp án

Ta có: 

nC : nH : nO : nN = 51,312 : 9,41 : 27,316 : 1214 = 4,275 : 9,4 : 1,706 : 0,857 = 5 : 11 : 2 : 1

=> công thức đơn giản nhất của A là C5H11O2N

Đặt công thức phân tử của A là (C5H11O2N)n

Theo giả thiết ta có :

(12.5 + 11 + 16.2 + 14).n = 4,034.29

=> n = 1

Vậy công thức phân tử của A là C5H11O2N.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận